De seneste nyheder fra Galerie Provence !

Klik et eller andet sted i dette vindue for at lukke det !

 
Kunst med skattefordele
Virksomheder kan nu afskrive op til kr.30.700 på førstegangs køb af kunst.
Virksomheder, der køber kunst, kan normalt ikke fratrække udgifterne hertil i deres skatteregnskab. Det skyldes, at værdien af et kunstværk normalt ikke forringes.

Der findes imidlertid en undtagelse. For at støtte kunstnere findes der i skattereglerne et helt særligt regelsæt, som under visse betingelser giver virksomheder ret til at fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst. Nedenfor giver vi et overblik over de væsentligste dele af reglerne.

Hvilke typer kunst
De særlige regler gælder kun for originale billedkunstneriske værker. Det vil sige malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op, og kunstværker, som er en del af en bygning.
Når det gælder grafiske og fotografiske værker, er det et særskilt krav, at de er nummererede og signeret af kunstneren og kun fremstillet i et begrænset oplag. Reproduktioner er ikke omfattet af reglerne.
Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.
Reglerne kan ikke anvendes, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.

Kunstværker, der hænges op eller stilles op
Udgifter til køb af kunstværker, der hænges op eller stilles op i virksomhedens lokaler, kan afskrives efter den såkaldte saldometode med op til 25 % om året. Altså efter samme regler som inventar. Der kan foretages fuld afskrivning i anskaffelsessåret, også selvom købet sker i slutningen af regnskabsåret.
Hvis købesummen er på 30.700 kr. (2021) eller mindre pr. værk, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, hvor kunstværket bliver købt.

Kunst indføjet i en bygning
Udgifter til kunstnerisk udsmykning af bygninger kan afskrives med 4 % årligt.
Denne regel gælder for kunstnerisk udsmykning, der er muret, fastnaglet eller på anden måde fastgjort til en bygning eller dennes nære omgivelser. Det er uden betydning, om den kunstneriske udsmykning udføres i tilknytning til opførelse eller ombygning af ejendommen eller på et andet tidspunkt.
Reglen kan ikke anvendes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret kontor/forretnings- og beboelsesejendom, gælder afskrivningsadgangen kun for udsmykning af kontor/forretningsdelen.

Når kunstværket sælges
Når et kunstværk, der er omfattet af de særlige regler, sælges, skal der betales skat af en eventuel gevinst på dette, mens et eventuelt tab er fradragsberettiget. Salg omfatter også nedrivning/destruktion og overgang til privat anvendelse.
Når det gælder kunst, der er knyttet til en bygning, er det uden betydning, om kunstværket sælges separat eller sammen med bygningen.

Udgifter til leje af kunst
De omtalte regler (i anden tabel nederst på siden) gælder kun for kunst, der købes.
En del virksomheder indgår aftaler med gallerier og andre kunstformidlere om leje af kunstværker for bestemte perioder. Sådanne lejeudgifter vil normalt kunne fratrækkes som en helt almindelig driftsomkostning.

Moms
Momsregistrerede virksomheder, som indkøber kunstværker til videresalg eller til udsmykning i virksomheden eller får udført udsmykningsopgaver, kan som altovervejende hovedregel fradrage moms vedrørende købet. Det gælder, uanset om værket er anskaffet med fuld moms eller med såkaldt kunstnermoms.
Hvis værket derimod er købt efter de særlige brugtmomsregler, hvor sælgeren ikke må anføre momsbeløbet på fakturaen, er der ingen fradragsret.
Fradragsretten for indkøb af kunstværker i investeringsøjemed kan blive udfordret af SKAT.

Den 10. januar 2020 trådte en ny hvidvasklov i kraft i samtlige EU-lande. Det betyder bl.a. at
gallerier, auktionshuse og kunsthandlere mfl. er omfattet ved handel med kunstgenstande
for et beløb på 50.000,00 kr. eller derover. De nye regler er indført for at hindre at
kunstgenstande bliver brugt i forbindelse med hvidvask og/eller terrorfinansiering.
For dig som kunde betyder det at gallerier, auktionshuse og kunsthandlere i hele Europa nu
er forpligtet til at følge de samme kend-din-kunde regler, som allerede har været gældende i
mange år bl.a. for bankerne. Vi skal derfor fremover indhente legitimation mv. ved både køb
og salg af kunstgenstande for et beløb på 50.000,00 kr. eller derover. *
Fremover kan gallerier, auktionshuse og kunsthandlere mv. således ikke gennemføre
handler uden at disse oplysninger er indhentet senest ved handelens indgåelse. Vi håber for
jeres forståelse herfor og står naturligvis altid til rådighed for yderligere. De oplysninger vi
indhenter fra dig som kunde vil udelukkende blive anvendt til at vi kan opfylde vore
forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.
*I Danmark er grænsen sat ved kr. 50.000,00kr eller derover svarende til det danske
kontantforbud. I de øvrige EU-lande er grænsen 10.000,00 € eller derover.
Hvidvasklovens §1, pkt. 22:  Virksomheder og personer,
der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler
handel med kunstværker, herunder gallerier og auktionshuse,
hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes
forbundne transaktioner udgør 50.000 kr. eller derover.

Dette vindue lukker automatisk efter 1 minut !